Çevresel Analiz

EMİSYON / İMİSYON

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir.
‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış
olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile
ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi
iki yıldır.

EMİSYON ÖLÇÜM KONULARIMIZ;
• Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2)
• Partikül Madde
• İslilik
• Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
• Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi

İMİSYON ÖLÇÜM KONULARIMIZ;
• PM10 ölçümü
• Çöken Toz Ölçümü
• Çöken Toz Hava Kalitesi Modellemesi

Su ve Atık Su Analizi

Sanayi kuruluşlarının hemen hemen hepsinde su ve sıvı madde ihtiyacı kaçınılmazdır. Kullanılan suyun yada sıvı maddenin ise çeşitli proseslerden sonra sistemden çıkışı söz konusudur. Bu çıkış genellikle alıcı ortama yada kanalizasyona deşarj ile olmaktadır. Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları su kirliliğine direkt yada dolaylı olarak etki eder. Su kirlenmesi doğal hayatı sürekli olarak olumsuz etkileyebileceği ve kontrolünün yaşam kalitemizi daha da arttıracağı için çeşitli yasa ve yönetmeliklerle sanayi, kentsel,nüfus,zirai yada kimyasal kaynaklı kirleticileri olan kuruluşlar kontrol edilmektedir. Bu anlamda günümüzde yürürlükte olan 25687 nolu Resmi Gazete’de 31 Aralık 2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”dir. Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Bu yönetmeliklerin dışında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” yayınlanarak muhatapların yapması gerekenler bildirilmiştir.

Atıksu ve Parametreleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu ve su numunelerinin alımı konusunda laboratuvar personellerine özel eğitimler vererek
sertifikalandırmaktadır.Southern Waters Tarım ve Çevre laboratuvarı olarak bu konuda yetkili personellerimiz ile Türkiye’nin dört bir yanından numune alımı gerçekleştirmekteyiz. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usulleri Tebliği uyarınca anlık, 2 saatlik, 24 saatlik kompozit numunelerin alımı ve gereken alanlarda derinden numune alımlarını gerçekleştirmekteyiz.

• pH Tayini• Numunelerin Muhafaza Ve Taşıma Kuralları

• Elektriksel İletkenlik ve Tuzluluk Tayini

• Sıcaklık Ölçümü

• Çözünmüş Oksijen Tayini

• Bulanıklık Tayini

• Renk Tayini

• Klorür Tayini

• Aktif Klor Tayini

• Serbest Klor Tayini

• Toplam Klor Tayini

• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

• Yağ ve Gres Tayini

• Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

• Çökebilen Katı Madde Tayini

• Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

• Krom (VI) Tayini

• Fenol Tayini

• Arsenik (As) Tayini

• Yeraltı Sularından Numune Alma

• Göl Ve Göletlerden Numune Alma

• Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Numune Alma

 

• Aluminyum(Al) Tayini

• Kadmiyum (Cd) Tayini

• Krom (Cr) Tayini

• Kobalt (Co) Tayini

• Bakır (Cu) Tayini

• Kurşun (Pb) Tayini

• Nikel (Ni) Tayini

• Molibden (Mo) Tayini

• Cıva (Hg) Tayini

• Baryum (Ba) Tayini

• Gümüş (Ag) Tayini

• Demir (Fe) Tayini

• Kalay (Sn) Tayini

• Çinko (Zn) Tayini

• Potasyum (K) Tayini

• Sodyum (Na) Tayini

• Mangan (Mn) Tayini

• Kalsiyum (Ca) Tayini

• Magnezyum (Mg) Tayini

• Florür Tayini

• Berilyum(Be)

• Lityum(Li)

• Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini• Florür Tayini

• Toplam Ve Bileşik Alkalinitenin Tayini

• Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini

• Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini

• Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma

• Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini

• Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini

• Silisyum(Si)

• Sodyum(Na)

• Bor (B) Tayini

• Toplam Fosfor Tayini

• Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

• Nitrit /Nitrit Azotu Tayini

• Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

• Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

• Toplam Azot Tayini

• Sülfat Tayini

• Sülfit Tayini

• Sülfür Tayini

• Toplam Çözünmüş Madde Tayini

• Toplam Ve Bileşik Alkalinitenin Tayini• Selenyum (Se) Tayini